Generator  octa

Grijači zraka

Konstruiraju se i izrađuju grijači zraka namijenjeni zagrijavanju specifičnih objekata kao što su sportske i kino dvorane, dvorane za svatove i bankete, veliki restorani i slično. Posebna je prednost, što se, za razliku od drugih komercijalnih grijača, količina zraka može prilagoditi potrebama objekta, tako da se osim za grijanje zraka, grijač može koristiti i za ventilaciju objekta u svim vremenskim periodima. To je naročito važno kod objekata s velikim zagađenjem zraka u kojima se u odnosu na volumen objekta nalazi veliki broj osoba (dvorane za bankete i svatove, restorani i sl.). U takvim objektima potrebna količina zraka za ventilaciju nekoliko puta premašuje količinu zraka koju imaju klasični grijači zraka, namijenjeni samo za zagrijavanje zraka, budući da je kod njih količina zraka određena isključivo prema potrebi prijenosa topline sa grijača na okolni prostor. Primjerice, grijač snage 60 kW za prijenos topline treba oko 3.500 m3/h zraka, dok je za dvoranu za svatove kapaciteta 500 osoba, koju taj grijač može zagrijavati, potrebna količina zraka između 15.000 i 20.000 m3/h, dakle oko pet puta veća nego što je protok zraka kroz grijač.
Grijači mogu raditi sa optočnim zrakom iz objekta, ili sa svježim zrakom, čiji se udio u ukupnoj količini zagrijavanog zraka može mijenjati u opsegu od 0 do 100%. Regulacija količine svježeg zraka izvodi se pomoću regulacijske žaluzine sa servomotorom. Na taj je način omogućeno da se u zimskom periodu sav svježi zrak koji ulazi u objekt prethodno zagrije, što nije moguće izvesti s drugim vrstama grijača.

Osim navedene osnovne prednosti, grijači se odlikuju i slijedećim značajkama:

- U grijač je ugrađeno ložište sa izmjenjivačem topline visokog učinka, koje predstavlja originalno tehničko rješenje zaštićeno patentom (P1877/87, 09.10.1987.), sa visokim stupnjem djelovanja od 93 %, čime se zagrijavanje provodi uz minimalni utrošak energije.
- Kućište grijača izrađeno je od izolacijskog panela od poliuretana, čime se gubici topline na okolinu svode na minimum.
-  Kao energent može se koristiti bilo koja vrsta plina ili ekstra lako loživo ulje.
- Dimenzije komore izgaranja odabrane su tako da se izbjegne preveliko toplinsko opterećenje bilo kojeg dijela. Na stražnjoj strani komore izgaranja, koja je toplinski najopterećenija, ugrađena je ploča od vatrootpornog čeličnog lima, čime je izbjegnuta pojava visokotemperaturne korozije, koja uzrokuje izgaranje lima. Na taj se način povećava trajnost ložišta i sigurnost rada.
- Ovisno o zahtjevima objekta, moguća je izvedba sa kontinuiranom regulacijom količine zraka, ostvarenom pomoću frekventnog regulatora broja okretaja elektromotora.
-  Upravljanje radom grijača vrši se pomoću mikroprocesorskog kontrolnika.